Rozwód Warszawa
Alimenty i ustalenie ich wysokości

Adwokat od alimentów w Warszawie

Czym w ogóle są alimenty?

child running

Z pojęciem alimentów zetknął się już chyba każdy z nas, jednak wciąż nie każdy potrafiłby wskazać ich pełną definicję. Alimenty z pewnością kojarzą nam się ze świadczeniami pieniężnymi, które jeden z małżonków musi płacić po rozwodzie, czy to na dziecko, czy na drugiego małżonka. Są więc one jednym z bardzo ważnych aspektów rozwodu. Z jednej strony obowiązek ich płacenia może wywoływać frustrację, z drugiej natomiast brak takiego obowiązku z pewnością sprawiłby, że poziom życia niektórych dzieci lub małżonków uległby drastycznemu pogorszeniu. Jeżeli jednak pozostajemy przy temacie alimentów, warto przypomnieć, że zgodnie z prawem nie tylko na małżonku leży obowiązek ich płacenia. Dzieci także mogą mieć obowiązek alimentacyjny wobec rodziców, jeżeli ci znajdą się w niedostatku. Wszyscy krewni w linii prostej (czyli osoby najbliższe: rodzice, dziadkowie, dzieci oraz rodzeństwo) tak naprawdę są zobowiązani do wzajemnej pomocy i alimentacji, jeżeli tylko któraś osoba z rodziny będzie tego potrzebowała.

Alimenty na dziecko

Kiedy myślimy o alimentach, najprawdopodobniej naszym pierwszym skojarzeniem jest płacenie jednego z rodziców na dziecko. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ w praktyce jest to najczęściej wypłacany rodzaj tego świadczenia. Warto również wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny dotyczy obojgu rodziców od momentu, kiedy dziecko przyjdzie na świat, aż do czasu, kiedy całkowicie się ono usamodzielni. Nie oznacza to (a przynajmniej nie w każdym przypadku), że ustaje on w momencie, kiedy nasz syn lub córka ukończą 18 rok życia czy skończą studia. Istnieją bowiem sytuacje, w których dziecko nie jest w stanie usamodzielnić się w ogóle i wtedy ten obowiązek nie ustaje nigdy. Takie kwestie często rodzą wszelkiego rodzaju nadużycia. Dziecko, mimo że ma pełne predyspozycje do tego, aby się usamodzielnić, zwyczajnie nie chce tego robić. Zgodnie z przepisami w takiej sytuacji możemy uchylić się jednak od obowiązku alimentacyjnego.

Należy podkreślić, że zgodnie z literą prawa każdy rodzic ma obowiązek przekazywać określoną część swoich zarobków dziecku, nawet jeżeli byłyby one naprawdę niewielkie. Dziecko bowiem ma prawo do tego, aby żyć co najmniej na takim samym poziomie, co jego rodzice. Jeżeli zastanawiamy się natomiast, czy istnieją sytuacje, kiedy alimentów na dziecko można uniknąć, to odpowiedź będzie twierdząca. Jest ich natomiast bardzo niewiele. Pierwsza taka sytuacja ma miejsce, kiedy potrzeby dziecka całkowicie pokrywa majątek, który posiada. Mowa tu przede wszystkim o odziedziczonych pieniądzach, nieruchomościach czy też rencie lub stypendium, które otrzymuje. Druga sytuacja ma miejsce wówczas, kiedy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać, dzięki pracy. Jeżeli zatem nasz syn lub córka studiują dziennie oraz pracują i ich wypłata jest w stanie zaspokoić ich potrzeby – wówczas obowiązek alimentacyjny ustaje.

Alimenty

Alimenty na małżonka

Adwokat rozwodowy może zająć się również kwestią alimentów na rzecz byłego małżonka. W tym temacie istnieją wyłącznie dwie sytuacje, kiedy jeden z małżonków może ubiegać się o tego typu dodatkowe świadczenie.

1. Jeden z małżonków na skutek rozwodu będzie żył w ubóstwie. Takie sytuacje mają miejsce, kiedy jedna ze stron nie posiada pracy, emerytury, renty czy innego majątku i nie ma także szczególnych perspektyw na poprawę tego stanu (np. ze względu na wiek, chorobę). Jeżeli tylko będzie w stanie udowodnić pogorszenie się swojej sytuacji życiowej, wówczas sąd może przyznać mu prawo do alimentów. W takiej sytuacji nie trzeba udowadniać winy małżonka, sam rozwód może odbyć się za porozumieniem stron. Alimenty tego typu przyznawane są na pięć lat, jednak w nielicznych przypadkach można ten okres przedłużyć ze względu na szczególne okoliczności (w tym przypadku może to być ciężka choroba byłego małżonka).

2. Rozwód z wyłącznej winy małżonka. Jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że małżeństwo rozpadło się tylko z tego względu, że jedna strona całkowicie się do tego przyczyniła, wówczas małżonek niewinny ma prawo domagać się przyznania alimentów. To, co należy w tej sytuacji zrobić, to wykazać, że rozwód przyczyni się do pogorszenia naszej sytuacji materialnej. Taki rodzaj alimentów małżonek jest zobowiązany płacić dożywotnio (chyba że osoba otrzymująca świadczenie zawrze nowy związek małżeński).

?

Jaka jest wysokość alimentów przyznawanych na małżonka? Jak możemy się domyślić – to zależy. W przypadku pierwszej sytuacji należy ustalić, jaka kwota będzie pokrywała podstawowe potrzeby egzystencji. Jeżeli chodzi natomiast o scenariusz, w którym jedna strona jest winna rozpadowi pożycia, wówczas sąd porównuje sytuacje życiowe obu małżonków.

Sprawa o alimenty

Pierwszy krok to złożenie pozwu do sądu rejonowego w naszym miejscu zamieszkania. Pozew możemy oczywiście złożyć samodzielnie, jednak dobry adwokat od alimentów może być w tej kwestii naprawdę przydatny. W przypadku kwestii alimentów mamy sporą dowolność. Taki pozew możemy złożyć jednocześnie z pozwem o rozwód, w trakcie trwania postępowania lub też dopiero po uzyskaniu rozwodu. Taki pozew, aby był sporządzony poprawnie, powinien zawierać szereg niezbędnych informacji.

Alimenty podczas rozwodu

Począwszy od podstawowych kwestii jak nazwa sądu, dane powoda i pozwanego, informacje na temat pełnomocników, kwota alimentów oraz data ich uzyskiwania. To tylko formalności.

podzialmajatkuwniosek

Najtrudniejsza część to uzasadnienie, czyli opisanie wraz z załącznikami sytuacji rodzinnej i majątkowej, określenie kosztów wychowania lub utrzymania, przedstawienie sytuacji materialnej obojga stron.

Podział majątku w rozwodzie

Do pozwu trzeba dodać załączniki, które będą potwierdzały sytuację finansową i wydatki związane z wychowaniem dziecka. Zaświadczenie o zarobkach, rachunki czy faktury za zakupy – to wszystko może okazać się niezbędne.

Alimenty a adwokat

Paweł Budrewicz

W swojej karierze przeprowadziłem mnóstwo spraw alimentacyjnych, jednak wszystkie się od siebie różniły. I choć wydawać by się mogło, że pobranie wzoru takiego pozwu o alimenty z Internetu oraz wypełnienie go nie wymaga zbyt wiele trudu, to jednak wiem, że już samo pisanie pozwu i zbieranie załączników zawsze rodzi wiele pytań. Dostarczenie dobrych dowodów i obranie strategii dostosowanej do sytuacji to kluczowe czynniki, które na sali sądowej pozwolą na korzystny wyrok. Adwokat specjalista od prawa rodzinnego przygotuje dla Ciebie koncepcję działania i zastosuje sprawdzone metody, tak aby sprawa o alimenty zakończyła się najlepszym możliwym rezultatem. W zależności od okoliczności dobry adwokat od alimentów przedstawi materiał dowodowy i sięgnie po takie argumenty, które przybliżą Cię do pozytywnego wyniku w sądzie. Wbrew obiegowej opinii postępowanie o alimenty może być bardzo skomplikowane, a specyfika takiego miasta jak Warszawa to przede wszystkim duże koszty życia, a co za tym idzie – wysokie alimenty, a także duża ilość spraw i pewien schematyzm działania sędziów.

Poprowadzę Twoją sprawę z zaangażowaniem. Zajmę się przygotowaniem dokumentów i dowodów, negocjacjami i reprezentacją w sądzie. Pomogę też wyegzekwować przyznane świadczenia. Jeśli pozew o alimenty jest przeciwko Tobie, dopilnuję także, aby wynik sprawy był dostosowany do Twoich możliwości i żeby nie był dla Ciebie zaskoczeniem. Bez względu na to, czy walczysz o alimenty na małoletnie dziecko, czy na siebie, zrobię wszystko, aby nam się udało – wszystko, co niezbędne. Moja rola to pomóc Ci właściwie uregulować wszelkie kwestie prawne związane z alimentami lub z Twoim rozwodem.

FAQ – Alimenty

Nie tylko. Kwestia alimentacji może być uregulowana w umowie – zarówno nieformalnej (np. ustnej), jak i umowy pisemnej (przed notariuszem, mediatorem albo przed sądem). Natomiast w wyroku rozwodowym kwestia alimentacji jest co do zasady obowiązkowa, bez względu na zawarte porozumienie pomiędzy rodzicami. Wyrok “bezalimentacyjny” to mylące pojęcie i dotyczy bardzo szczególnej sytuacji, która wymagałaby bardzo szerokiego omówienia.

Tak. W tym przypadku nie działa ogólna reguła, zgodnie z którą zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Zabezpieczenie może też ograniczyć się do wykazania samego obowiązku – nie jest konieczne wykazanie “interesu prawnego”, bo to roszczenie o środku utrzymania. Należy pamiętać, że do zakończenia sprawy okoliczności mogą się zmienić (np. odpadnie jakiś koszt), więc wyrok może zawierać inną kwotę.

Zgodnie z art. 209 kodeksu karnego, niepłacenie alimentów stanowi przestępstwo. Możemy tam przeczytać, że jeżeli osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny nie uregulowała trzech kolejnych wpłat, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Jeżeli natomiast niepłacenie alimentów przyczynia się do niemożliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wówczas kara pozbawienia wolności może wzrosnąć nawet do dwóch lat.

Istnieją jednak okoliczności, kiedy pomimo niepłacenia alimentów osoba nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Dzieje się tak na przykład wówczas, kiedy dana osoba przebywała przez dłuższy czas w szpitalu, odbywała karę pozbawienia wolności, ciężko zachorowała lub też z innych przyczyn straciła możliwość zarobku i tym samym opłacenia alimentów. Nie miała również majątku, który pozwalałby na uregulowanie tej należności.

Nie, trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia z tego obowiązku. Zgodnie z prawem, dzieci mają prawo żyć na tej samej stopie, co rodzice. Oznacza to, że rodzice, którzy mają nawet niewielkie dochody, będą musieli się nimi z pewnym stopniu dzielić ze swoimi dziećmi. W przypadku chwilowego braku stałych przychodów często sugeruje się sprzedaż poszczególnych rzeczy, które stanowią własność osoby, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny.

Nie jest tak i to bardzo złożony temat. Jakkolwiek rodzice mogą się tak umówić, to rozstrzygnięcie sądu może być zupełnie inne, np. w sytaucji, kiedy zarobki jednego z rodziców są znacząco wyższe i to ten faktycznie ten rodzic dotychczas zapewniał poziom życia. Poza tym sąd ma obowiązek zabezpieczyć interes dziecka, a w interesie dziecka jest m.in. uzyskanie źródła finansowania jego życia. I dla sądu ma to znaczenie większe niż interesy i rozliczenia rodziców. Inna sprawa, że opieka naprzemienna to w polskim sądzie niezwykła rzadkość.

Zgodnie z przepisami kwoty tzw. świadczenia 500+ nie uwzględnia się przy ustalaniu alimentów. Dlatego świadczenie to nie jest doliczane do dochodu rodziny. Oznacza to, że pobierane świadczenie na jedno lub więcej dzieci nie spowoduje, że automatycznie będziemy mogli płacić niższą kwotę alimentów.

Nie ma górnej granicy wieku, po osiągnięciu którego nie trzeba płacić alimentów. Jedyne kryterium dla dorosłego dziecka to możliwość usamodzielnienia się. Dlatego jeśli dziecko nigdy nie zdoła utrzymać się samodzielnie (np. z powodu niepełnosprawności) obowiązek alimentacyjny rodzica faktycznie nigdy nie ustanie. Niemniej, sądy oczekują od dorosłych ludzi, że zaczną prowadzić dorosłe życie, w tym w zakresie utrzymania się. Sąd bierze też pod uwagę, jaki tryb życia prowadzi dorosłe dziecko. Jeśli ocena będzie naganna (imprezy, używki, wrogość wobec rodziców, brak starań o pracę), to sąd nie zasądzi alimentów albo stwierdzi ich wygaśnięcie.

Zdecydowanie nie. Sprawy rozwodowe ciągną się miesiącami, a w sprawach spornych latami. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której przez tak długi okres nie otrzymywalibyśmy wsparcia finansowego od małżonka na wychowanie dziecka. Dlatego można zadbać o tę kwestię, składając wniosek o tzw. zabezpieczenie alimentów na czas postępowania. Można taki wniosek zawrzeć w pozwie, ale trzeba wówczas przedstawić dokumenty kosztowe. UWAGA! Wyrok sądu rejonowego ustalający bądź podwyższający alimenty jest zawsze skuteczny od razu – nawet jeśli druga strona go zaskarży.

Każdy, kto ma sądownie przyznane alimenty, może złożyć wniosek o ich obniżenie. Trzeba będzie jednak udowodnić, że zmieniła się nasza sytuacja materialna i zmiana ta jest trwała. Zmiana może wynikać z pogorszeniem się stanu zdrowia, podjęcia kosztownego leczenia, wypadku czy nagłej utraty pracy. W każdym przypadku niezbędne będzie zgromadzenie odpowiednich materiałów na potwierdzenie naszej sytuacji.

Nie, w takiej sytuacji alimenty zostają przyznane jedynie, kiedy udowodnimy, że rozwód przyczyni się do pogorszenia się naszej sytuacji materialnej. Jeżeli na przykład winny małżonek zarabiał więcej niż my, wówczas będziemy mieli podstawę, aby o takie alimenty się ubiegać. Co ważne – alimenty małżeńskie nie są orzekane przez sąd z urzędu. Wymagane jest żądanie małżonka, który musi nie tylko zgłosić takie roszczenie, ale też wykazać i udowodnić jego wysokość.